1. OIL Partner Friends je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti OIL Partner s.r.o., Račianska 107/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35 715 944 (ďalej len OIL Partner).

2. Členom klubu OIL Partner Friends sa môže stať fyzická osoba staršia
ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, s poštovou adresou v SR.

3. Členstvo v klube OIL Partner Friends vzniká riadnym vyplnením a podpísaním prihlášky alebo registráciou prostredníctvom internetovej stránky www.oilpartner.sk. Písomnú prihlášku je možné zaslať na adresu sídla spoločnosti alebo osobne odovzdať v ktorejkoľvek prevádzke OIL Partner. Spoločnosť OIL Partner následne pridelí členovi zákaznícke číslo a vystaví klubovú kartu.

4. Ponuku zvýhodnených služieb a produktov môže využiť každý aktívny člen klubu OIL Partner Friends. Za aktívneho člena sa považuje ten, kto navštívil prevádzku OIL Partner minimálne raz v priebehu ostatných 12 mesiacov.

5. Člen klubu OIL Partner Friends môže navštíviť prevádzky OIL Partner
s rôznymi motorovými vozidlami, ktorých nemusí byť majiteľom. Všetky tieto návštevy sa z hľadiska štatútu aktívneho člena započítavajú do histórie návštev.

6. Spoločnosť OIL Partner si vyhradzuje právo určiť rozsah zvýhodnených služieb a výrobkov, ktoré budú poskytované členom OIL Partner Friends  ako aj podmienky ich poskytovania. Členstvom v klube OIL Partner Friends nevzniká zákazníkom právny nárok na konkrétne finančné alebo vecné plnenie zo strany spoločnosti OIL Partner. Zľavy sa neposkytujú v prípade prinesienia vlastného materiálu zákazníkom.

7. Člen klubu OIL Partner Friends je oprávnený kedykoľvek písomne zrušiť svoje členstvo a tiež písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

8. V prípade straty alebo odcudzenia zákazníckej karty môže zákazník
požiadať o vydanie duplikátu karty.

9. Spoločnosť OIL Partner si vyhradzuje právo vyradiť zákazníka z evidencie klubu OIL Partner Friends v odôvodnených prípadoch.

10. Členstvo v klube je neprenosné a možnosť využiť zvýhodnené ponuky produktov a služieb nie je možné previesť na inú osobu.

11. Vlastnoručným podpisom na prihláške či registráciou prostredníctvom internetového formulára do klubu OIL Partner Friends dáva zákazník spoločnosti OIL Partner dobrovoľne súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z., ako aj s uchovávaním a spracovaním údajov o histórii návštev. Súhlas sa udeľuje výlučne pre účely poskytovania zvýhodnených ponúk služieb a produktov pre členov klubu OIL Partner Friends a údaje nie sú poskytované tretím osobám. Podpisom či registráciou na webe dáva zákazník spoločnosti OIL Partner tiež súhlas so zasielaním informácií o aktuálnych ponukách zvýhodnených služieb a produktov.

12. OIL Partner si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných podmienok klubu OIL Partner Friends v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb.